‍ علی شاه💚
عَلی ماه💚
عَلی راه💚
عَلی نَصْرُمِن الله💚
عَلی زِمزِمه ى هَر دِلِ آگاه💚
عَلی عِینِ یَقینْ است💚
عَلی بَر هَمه ى خَلْقْ امیرالْمؤمِنینْ است💚
عَلی کاشِفِ هَر غَم💚
عَلی بَر هَمه مَرْحَم💚
عَلی ذِکْرِ لَبِ عیسى بن مَرْیَم💚
عَلی هَستى خاتَم💚
عَلی بَرگِ بَراتِ هَمه ى خَلْقْ ز آتَش و جَهَنَّم💚
عَلی اصلِ وجودْ است💚
عَلی روى سُجودْ است💚
عَلی مَعدَنِ جودْ است💚
عَلی رازونیازْ است💚
عَلی سوزو گُدازْاست💚
عَلی مَحْرَمِ راز است💚
عَلی مُهرِ قبولی نَماز است💚
عَلی بَرْگ و بَراتْ است💚
عَلی حَجُّ زَکاتْ است💚
عَلی تَجَلّی صفاتْ است💚
عَلی بابِ نِجاتْ است💚
عَلی حَیّ و مَماتْ است💚
عَلی رَمْز عُبور و مُرور از روى صراط است💚
عَلی ساقی کوثَر که هَمان آب حیات است💚
فَقَط حِیدَرِ کَرّار امیر الْمؤمِنینْ است.
┄┄┅┅✿🍃❀💜❀🍃✿┅┅┄┄
i
 ولادت حضرت علی (ع)
و روز پدر مبارک 🌺🌺