سلام

تازه از خواستگاری برای خان دایی تون برگشتیم فعلا که خانواده عروس خانم یه هفته فرصت خواستن برای انجام تحقیقات تکمیلی!🌷🌸💐💐🌸🌷🍀🌻🌻🌺🌺🌺🌻🍀🍂🍁🍁🌴اما...!

این هم صدای دایی تون که موقع ضبط ازش کش رفتم!!یعنی ضبطشو ضبط کردم😊😊

فکرکنم منو میکشه!!!