جان منی💗💗❤💚💜💙💙💓💓💕💖💞

از این عزیزتر نمی شود.

جان منی و خوش به حالت

که

مادرت

تو رامثل گوش ماهی هایی که خودش کنار دریا کشف کرده

دوست دارد.💗

برایت یک مشت بوسه میفرستم

باز هم هست

از این بوسه های عاشقانه برایت زیاد کنار گذاشته ام

عزیزکم

با من نفس بکش

من تو را آزاد و عادل بار خواهم آورد ....

درست مثل موج

که از دریا زاده میشود.🐟🐳🐋🐬

مامان نوشت:😊😙

برات میگم چی کار کنی که گول این دنیا رو نخوری

تو با حواس جمع گوش کن... عزیزکم😍😍☺☺😊😀