اگر مطلب مربوط به خلاصه ی داستان های تالکین را خوانده باشید، احتمالا حق می دهید که صاحب نظران چرا در دینی یا دین ستیز بودن آثار وی، مرددند و بالاخره نمی دانند مثلا ارباب حلقه ها را داستان و فیلمی شیطان گرا بودند یا شیطان ستیز
آن داستان، اشارت های فراوان به اساطیر و باورهای دینی دارد: آفرینش توسط خدایی یگانه؛ دخالت و نقش قدیسان و ملکوتیان در آفرینش؛ سرکشی برخی از قدیسان و تاکید بر این نکته که این سرکشی هم جزئی از اراده ی آفریننده بوده است نه مانعی در برابر آن؛ شیطان پرست شدن برخی از مردم؛ عذاب الهی در قالب سیل و فرار عده ای از پاکان با کشتی؛ کم رنگ شدن «راه مستقیمی» که به عالم قدس کشیده شده است در مرور زمان؛ ربانی بودن «نور» و شیطانی بودن « ظلمات». فرستاده شدن عده ای از قدیسان در کالبد انسانی برای راهنمایی انسان ها؛ درگیری عمیق و دامنه دار شر و خیر در دنیا که سرانجام به «نبرد نبردها» ختم می شود؛ در آتش افتادن گندالف و زنده بیرون آمدن از آن؛ قربانی شدن گندالف برای نجات گروه{ چهره ی مسیحایی} تاکید فراوان گندالف بر عفو به جای قصاص{ چهره ی مسیحایی}. سپید شدن روح و جسم گندالف و گرفتن عصایی با قدرتی خارق العاده{ چهره ی موسایی}؛ رابطه ی عاطفی گندالف با کودکان و تاکید بر اینکه اگر ما چشم به دشمن ببنیدم، او چشم بر ما نخواهد بست و تاکید بر اینکه به کار بردن نیرنگ های شیطانی در نبرد با شیطان هم جایز نیست{ چهره ی علوی}؛ تصمیم آرون برای انتخاب زندگی فانی در جهانی که دوستش دارد(زمین) به جای سرزمین سبز و جاویدان بهشتی{ چهره ی حوایی آرون} وجود حلقه های قدرت که موجب می شود اجنه و انسان ها در خدمت انسان درآیند{ چهره ی سلیمانی}.و هزاران کد دیگر...
این داستان، شباهت غریبی نیز با اساطیر ایرانی دارد: نبرد با اژدها ها، در بند شدن پادشاه تاریکی{ملکور} که در داستان های ایرانی اشاره ای به ضحاک دارد که در دماوند به بند کشیده می شود و اینکه او روزی سرانجام راه برون رفت از این طلسم را پیدا می کند و به باز می گردد{ بازگشت ملکور} و پاکانی مانند گرشاسپ نیز باز می گردند و مجددا ضجاک را شکست خواهند داد{ باور رجعت در شیعه}؛ وجود فره ایزدی در نسل پادشاهان{ مردان نومنه نوری}.این کدها علاوه بر کدهایی است که خود تالکین به آنها اشارت دارد: 12 دورف که از سرزمین موعود خود رانده شده اند {اسباط یهود} و برای بازپس گیری سرزمین خود باز می گردند تا ثروت و پادشاهی خود را باز پس گیرند و...
تا اینجا ظاهرا با یک رمان دینی و شیطان ستیز روبرو هستیم.
کتاب های تالکین  و خود او را نباید دست کم گرفت.
ادامه ی فیلم: امروز ساعت 19 از شبکه ی نمایش.
#معمای_تاریکی