ســــــــــــــلام علــــــــــــکم

خـــــــــب چجــــــــــور بــــــــــــگم!؟بـــــــــــــچه هاے بــــــالا

خبــــــــــــــــــر رســــــــــــــــوندن که ســــــــــالروز تـــــــــولدتونه😊😊😊

خب تــــــــــــــــولدت مبـــــــــــــارک

خب همیــــــــــن دیگه!حـــــــــــالا برو 😂😂😂(شرمندم علی جان ان شاالله ساا بعد حاج خانمت برات سنگ تمام میذاره)


(گیف متحرکه لطفا با مرورگر گوگل کروم باز بشه)